Słownik pojęć

 1. Serwis - witryny internetowa działająca w ramach domeny konferencje.ikard.pl
 2. Właściciel - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, NIP: 525-000-85-25, REGON: 000837583, Numer KRS: 0000041396, Numer w Rejestrze ZOZ: 99-00194
 3. Użytkownik - każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia czy oprogramowania
 4. IK - Właściciel oraz jednostki organizacyjne mu podlegające
 5. Regulamin - Niniejszy regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela związane z korzystaniem oraz udostępnianiem informacji w Serwisie.
 2. Każdy Użytkownik, przystępujący do korzystania z Serwisu ma obowiązek zapoznania się oraz pełnej akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownicy korzystający z jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie, oświadczają, iż zapoznali się z pełną treścią Regulaminu oraz aktualną stroną Polityki Prywatności.
 4. Regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Serwis nie świadczy żadnych odpłatnych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu a informacje w nim zawarte nie stanowią informacji handlowych w myśl art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Serwis jest portalem internetowym, zawierającym informacje na temat Właściciela, jego struktury organizacyjnej, aktualności i wydarzeń związanych z jego działalnością krajową, międzynarodową i naukową oraz zawierający informacje mające na celu ułatwienie korzystania z zasobów przestrzennych i technicznych IK przeznaczonych to celów konferencyjnych, szkoleniowych i naukowych.
 7. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
 8. Wszelkie nieuregulowane kwestie w Regulaminie podlegają zastosowaniu Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedzialności Użytkownika i Właściciela

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie mogą być traktowane jako porady lekarskie. Użytkownicy korzystają z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie na własne ryzyko. Przed zastosowaniem jakichkolwiek porad mających charakter medyczny, bądź mających na celu rozpoznanie wszelkiego typu chorób, należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
 2. Serwis nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za wszelkie szkody poniesione przez Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu.
 3. W serwisie występują odnośniki do zewnętrznych stron internetowych i plików zamieszczonych na zewnętrznych serwerach. Serwis nie może zagwarantować, że dane zawarte na powyższych witrynach oraz w powyższych plikach są aktualne, prawdziwe i dobrej jakości, czy też, że są one wolne od wirusów oraz uciążliwego oprogramowania. Serwis nie posiada nad tymi stronami i plikami żadnej kontroli, w związku z czym, wyłącza jakąkolwiek swoją odpowiedzialność za skutki korzystania z nich a Użytkownik czyni to wyłącznie na własne ryzyko.
 4. Serwis nie odpowiada i nie jest w stanie monitorować danych osobowych przekazywanych w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej przez Użytkownika na adresy e-mail spoza domeny ikard.pl. Postępowanie z danymi osobowymi przekazywanymi w wyniku korespondencji elektronicznej w której Użytkownik wysyła wiadomość na adres w domenie ikard.pl opisane są w Polityce Prywatności.
 5. Serwis nie gwarantuje i nie ma obowiązku odpowiadania na zapytania wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też formularzy znajdujących się w Serwisie.

Zastrzeżenia Techniczne

 1. Ze względu na ograniczenia techniczne oraz możliwość wystąpienia okoliczności zewnętrznych, Serwis nie gwarantuje, że przesłane informacje przy pomocy łączy internetowych Użytkownikowi będą kompletne, pełne i bezbłędne.
 2. Serwis nie może zagwarantować ciągłości dostarczania informacji za pośrednictwem Serwisu.
 3. Serwis może w dowolnym momencie, stale bądź na dowolny okres czasu, usuwać bądź wyłączać serwowane informacje bez podawania jakichkolwiek przyczyn.
 4. Serwis nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 5. Serwis nie gwarantuje bezpieczeństwa przesyłania danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerem www, na którym zlokalizowany jest Serwis. Użytkownik korzysta z Serwisu posiadając świadomość możliwości utraty danych, bądź ich przechwycenia przez osoby trzecie, za co Właściciel nie odpowiada.

Prawa Autorskie

 1. Układ graficzny jak i treści w postaci materiałów pisemnych, w które wlicza się teksty, aktualności, komentarze, felietony, artykułu itp. oraz zdjęcia czy inne grafiki zawarte w Serwisie są własnością majątkową Właściciela Serwisu, bądź Właściciel posiada pisemną bądź inną przewidzianą przez prawo polskie zgodę na ich wykorzystanie i zamieszczenie na łamach Serwisu.
 2. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek nośniku wszelkich materiałów zawartych w Serwisie z wyłączeniem, dostępnych w postaci odnośnika, plików, które mogą być zapisane na urządzeniu Użytkownika.
 3. Wyjątek do ust. 2 stanowią podstrony na których zamieszczony jest odnośnik w postaci ikony, które przedstawiają możliwość wydrukowania bądź eksportu dokumentu do formatu PDF oraz w przypadku tzw. Cashowania stron przez przeglądarki internetowe.
 4. Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 5. W serwisie znajdują się znaki towarowe, handlowe i firmowe, które podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia Końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 2. Dokonane zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. Na podstawie art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustępu 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, Właściciel nie ma obowiązku przechowywania starszych wersji Regulaminu.
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności za każdym razem, gdy przystępuje do korzystania z Serwisu.
Realizacja serwisu współfinansowana ze srodków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie"